พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์

พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว

พ.ต.อ.บำรุง น้อมเศียร

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
     

พ.ต.อ.สุชาติ สิงห์ขรณ์

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ สว่างประเสริฐ

พ.ต.อ.ประยูร พริบไหว

กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ      
           

พ.ต.อ.จำนง รสปิตุพงศ์

พ.ต.ท.มานพ ใจอุ่น

พ.ต.ท.สุพัตร์ ชมพิทักษ์เดชา

กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ
     

พ.ต.ท.หญิงณัฐชา ธุระกิจ

ร.ต.ท.วีระวุฒิ วงศ์สุข

ร.ต.ท.ยอด เจนป่า

กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ
     

พ.ต.อ.มนัส เกิดสุขโข

 

พ.ต.ท.หญิง พิกุล สมศักดิ์

เหรัญญิก   เลขานุการ