ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมุนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สส.ชสอ.

1.อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า
              ค่าธรรมเนียมแรกเข้า             20  บาท
              ค่าบำรุงรายปี                         20  บาท
              เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า      4,800  บาท
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             4,840  บาท

2. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกมี 2 ประเภท
              2.1 ประเภทสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    2.1.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
                    2.1.2 เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สมาคม
                    2.1.3 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันที่สมัคร
                    2.1.4 อายุไม่เกิน 55 ปีตามปฏิทิน
              2.2 ประเภทสมทบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    2.2.1 เป็นบิดา มารดา สามี ภริยา หรือบุตรของสมาชิกประเภทสามัญ (ใช้เลขฌาปนกิจของสมาชิก ประเภทสามัญ สส.ชสอ. ประกอบการสมัคร)
                    2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันที่สมัคร
                    2.2.3 อายุไม่เกิน 55 ปีตามปฏิทิน