ประกาศเรื่อง ประกาศเรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 9/09/2564
ประกาศเรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 9/09/2564
ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 9/09/2564
ประกาศเรื่อง การกำหนดวงเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิกสมทบ 9/09/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 9/09/2564
ประกาศเรื่อง งดการรับซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก และสมาชิกสมทบ 9/09/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิก 9/09/2564
ประกาศเรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช 9/09/2564
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป 23/08/2564
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป 16/08/2564
ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 15/07/2564
ประกาศเรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด ปี 2564 8/07/2564
ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 22/06/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 14/05/2564
ประกาศเรื่อง ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญแก่สมาชิก 14/05/2564

ดูทั้งหมด


 

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับทุนการศึกษา “ทุนปชาอุ่นใจ” ปี 2564 24/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอลดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน 13/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 11-2564 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 2/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการให้เงินกู้ทุกประเภท งดการรับฝาก – ถอนเงินฝากทุกประเภท 6/08/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 10-2564 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 3/08/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 9-2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 1/07/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 8-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 1/06/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก 14/05/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 7-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 11/05/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 6-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 9/04/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 5-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 5/03/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพสมาชิกฯ ประจำปี 2564 1/03/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 4/2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 9/02/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 3/2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี) ถึงรอบ 2/2565(อายุไม่เกิน 55 ปี) 12/01/2564
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 12/11/2563

ดูทั้งหมด