ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 17/01/2563
ประกาศ เรื่อง การปรับลดงวดชำระหนี้เงินกู้ 17/01/2563
ประกาศ เรื่อง ขาดทอดตลาดวัสดุก่อสร้างจากการรื้อถอนอาคาร 09/10/2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ 03/10/2562
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 01/10/2562
ประกาศ เรื่องรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ 11/09/2562
เรื่อง รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 09/09/2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ 15/08/2562
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 09/08/2562
แจ้งประชาสัมพันธ์สมาชิกฯ ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตร ปี 2562 10/07/2562

ดูทั้งหมด


 

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตำรวจ (สสอต.) รอบ3/2563 (อายุไม่เ 17/01/2563
ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 17/01/2563
ประชาสัมพันธ์ การปรับลดงวดชำระหนี้เงินกู้ 17/01/2563
ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง 12/12/2562
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.) 09/12/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สอ.ตร.แพร่
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ สอ.ตร.แพร่
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ สอ.ตร.แพร่
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามการดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สอ.ตร.แพร่
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย สอ.ตร.แพร่

ดูทั้งหมด

>