ประกาศเรื่อง รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 15/08/2565
ประกาศเรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 06/07/2565
ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 9/06/2565
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้า 19/05/2565
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที 6/06/2565
ประกาศ เรื่องขั้นตอนในการปฏิบัติการเข้าห้องสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 12/04/2565
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 04/04/2565
ประกาศเรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 21/02/2565
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 13/04/2565
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญแก่สมาชิก 13/04/2565
ประกาศเรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 21/12/2564
ประกาศเรื่อง ขยายวงเงินให้กู้แก่สมาชิก 21/12/2564
ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 21/12/2564
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะล่วงหน้าประมาณการไม่พอจ่ายสำหรับปีปัญชี 2564 และอัตราเรี 1/11/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 9/09/2564

ดูทั้งหมด


 

การสมัครสมาชิกสสอต. รอบ 4/2565 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 1/002/2565
การสมัครสมาชิกสส.ชสอ. รอบ 3/2565 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 5/01/2565
การสมัครสมาชิกสสอต. รอบ 3/2565 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 5/01/2565
การสมัครสมาชิกสส.ชสอ.รอบ 2/2565 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 1/12/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 2-2565 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 31/12/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 1-2565 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 3/11/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบของที่ระลึกประจำปี 2564 แก่สมาชิกสหกรณ์ 30/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับทุนการศึกษา “ทุนปชาอุ่นใจ” ปี 2564 24/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอลดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน 13/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 11-2564 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 2/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการให้เงินกู้ทุกประเภท งดการรับฝาก – ถอนเงินฝากทุกประเภท 6/08/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 10-2564 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 3/08/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 9-2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 1/07/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 8-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 1/06/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก 14/05/2564

ดูทั้งหมด