ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 8/11/2564
ประกาศ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 8/11/2564
ประกาศ เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 8/11/2564
ประกาศเรื่อง กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะล่วงหน้าประมาณการไม่พอจ่ายสำหรับปีปัญชี 2564 และอัตราเรี 1/11/2564
ประกาศเรื่อง กำหนดเวลา และสถานที่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 11/010/2564
ประกาศเรื่อง เรื่องรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 8/10/2564
ประกาศเรื่อง ประกาศเรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 9/09/2564
ประกาศเรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 9/09/2564
ประกาศเรื่อง กำหนดวงเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 9/09/2564
ประกาศเรื่อง การกำหนดวงเงินรับฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสมาชิกสมทบ 9/09/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ 9/09/2564
ประกาศเรื่อง งดการรับซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก และสมาชิกสมทบ 9/09/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การถือหุ้นของสมาชิก 9/09/2564
ประกาศเรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช 9/09/2564
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป 23/08/2564

ดูทั้งหมด


 

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 2-2565 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 31/12/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 1-2565 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 3/11/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การมอบของที่ระลึกประจำปี 2564 แก่สมาชิกสหกรณ์ 30/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับทุนการศึกษา “ทุนปชาอุ่นใจ” ปี 2564 24/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอลดอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน 13/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 11-2564 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 2/09/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ แจ้งงดการให้เงินกู้ทุกประเภท งดการรับฝาก – ถอนเงินฝากทุกประเภท 6/08/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 10-2564 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 3/08/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 9-2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 1/07/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 8-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 1/06/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก 14/05/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 7-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 11/05/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 6-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 9/04/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 5-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 5/03/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพสมาชิกฯ ประจำปี 2564 1/03/2564

ดูทั้งหมด