ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 15/07/2564
ประกาศเรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด ปี 2564 8/07/2564
ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 22/06/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก 14/05/2564
ประกาศเรื่อง ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญแก่สมาชิก 14/05/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 5/03/2564
ประกาศเรื่อง ประกาศเรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี2564 13/01/2564
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญแก่สมาชิก 17/12/2563
ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ 17/12/2563
ประกาศเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 21/10/2563
ประกาศเรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี2564 21/10/2563
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่45 7/10/2563
ประกาศเรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 17/09/2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการชุดที่45 17/09/2563
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 20/07/2563

ดูทั้งหมด


 

แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 10-2564 (กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี) 3/08/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 9-2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 1/07/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 8-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 1/06/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก 14/05/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 7-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 11/05/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 6-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 9/04/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 5-2564 (อายุไม่เกิน 60 ปี) 5/03/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพสมาชิกฯ ประจำปี 2564 1/03/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 4/2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี) 9/02/2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครสมาชิกสสอต.รอบ 3/2564 (อายุไม่เกิน 55 ปี) ถึงรอบ 2/2565(อายุไม่เกิน 55 ปี) 12/01/2564
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 12/11/2563
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือฯ ประจำปี 2563 12/11/2563
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตำรวจ (สสอต.) รอบ1/2564 12/11/2563
ประชาสัมพันธ์ การมอบของที่ระลึกประจำปี 2563 25/09/2563
แจ้งประชาสัมพันธ์แจ้งงดการให้กู้เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และงดการรับฝาก - ถอนเงินฝากออมท 24/08/2563

ดูทั้งหมด