สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด
POLICE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE,LIMITED
 
             ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 249 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จ.แพร่ จัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2519 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์